03.07.2018

Objavljene smjernice Europske komisije za Inovativnu javnu nabavu

Nove smjernice objavljuje Europska komisija kao dio nastojanja da dodatno potakne korištenje kriterija inovativne nabave na području Europske unije.
Smjernice obrađuju temeljne aspekte inovativne javne nabave  - zašto je važno, tko bi trebao biti zainteresiran, kako to napraviti.

Cilj smjernica je da služe kao inspiracija i poticaj javnim naručiteljima za korištenje inovacija u javnoj nabavi.
Smjernice se temelje na primjerima dobre prakse i imaju za cilj pomoći javnim nabavljačima s nizom praktičnih problema, uključujući smanjenje administrativnih opterećenja, učinkovito korištenje kriterija za odabir, mobiliziranje inovatorskih brokera te primjenu shema plaćanja prihvatljivih malim i srednjim poduzećima. Obuhvaćaju niz alternativnih postupaka javne nabave - poput natjecateljskog dijaloga, partnerstva za inovacije i dr. - pružajući inspiraciju i savjete za njihovo provođenje.

 Ove smjernice se objavljene u sklopu Obnovljenog programa za istraživanje i inovacije, a dostupne su ovdje: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29261